Via Luigi Boccherini 12
Pisa - Toscana
+39 050531726
brpollac@tin.it
http://xoomer.alice.it/bpollacc/Home.html