Eventi che riguardano Wei Shaonong

TO_SH Torino Shangai

TO_SH Torino Shangai

Saluzzo  28/03/2014 - 11/05/2014
Mostra collettiva IGAV che riunisce trenta giovani artisti, quindici che operano a Torino e quindici che operano a Shanghai.
TO_SH Torino Shangai

TO_SH Torino Shangai

Torino  24/10/2013 - 17/11/2013