Via Pietro Giardini 160
Modena - Emilia-Romagna
+39 059224418
info@fotomuseo.it
http://www.fotomuseo.it