Via Goffredo Mameli 5
Roma - Lazio
+39 06 5882060
info@somo.asia
http://www.somo.asia